Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Europska i vanjska politika

Govor o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju

akt073 m

Zastupnik Plenković podržao je izvješće kolege Joachima Zellera koje se odnosi na izmjenu Uredbe o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTC), čime ona postaje jednostavnija i...

20. 11. 2013.

Rasprava o Europskom obrambenom sektoru

akt076 m

Plenković je kazao da daljnje snaženje Europske obrambene politike jača vjerodostojnost Europske unije kao globalnog aktera

20. 11. 2013.

Rasprava o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU

akt072 m

Zastupnik Plenković rekao je da je proizvodnja hrane od strateške važnosti za cijelu Europu. Za poljoprivredu se dosada predviđalo oko 40% sredstava proračuna EU, a ona je generirala 6% BDP-a EU

20. 11. 2013.

Govor o Transeuropskoj prometnoj mreži

akt070 m

Plenković je rekao da su transeuropski prometni koridori strateška podloga za financiranje projekata putem Instrumenta za povezivanje Europe i strukturnih fondova

19. 11. 2013.

Govor o Programu »Europa za građane«

akt069 m

Program »Europa za građane« u razdoblju 2014–2020. bitan je za razumijevanje europskog projekta među građanima Europske Unije te će opravdano dobiti veću financijsku potporu, smatra zastupnik Plenković

19. 11. 2013.

Rasprava o Programu Erasmus+ (2014-2020)

akt068 m

Zastupnik Plenković podupro je usvajanje programa Erasmus+, programa nove generacije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

19. 11. 2013.

Španjolskoj sredstva Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

akt071 m

Prihvaćeno je izvješće Andreja Plenkovića – prvo jednoga hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu – o mobilizaciji 840.000 eura za regiju Valenciju

19. 11. 2013.

Prihvaćen Proračun EU za 2014.

akt067 m

Zastupnik Plenković je kao član Odbora za proračun sudjelovao u procesu mirenja između Vijeća i Europskog parlamenta koji su postigli dogovor o Proračunu EU za 2014. u iznosu od 142,64 milijardi eura za obveze i 135,5 milijardi eura za plaćanja

19. 11. 2013.

Usvojen Višegodišnji financijski okvir 2014–2020.

akt066 m

Plenković je istaknuo da novi sedmogodišnji proračun tj. Višegodišnji financijski okvir 2014–2020. odražava realnu gospodarsku i financijsku situaciju u članicama Unije, pa su stoga obveze limitirane na 960, a plaćanja na ...

19. 11. 2013.