Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 19. 10. 2016.

Mandatar Plenković u Saboru predstavio sastav i program Vlade

Vlada ima četiri glavna cilja do 2020: stabilan i trajan gospodarski rast, stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, zaustavljanje iseljavanja i demografsku obnovu te društvenu pravednost i solidarnost

Govor mandatara Plnkovića u cijelosti:

Poštovana predsjednice Republike Hrvatske,
Poštovani predsjedniče Hrvatskog Sabora,
Cijenjeni zastupnice i zastupnici,

Hrvatski sabor predstavničko je tijelo svih hrvatskih građana i središte političkog legitimiteta demokratskog višestranačkog sustava Republike Hrvatske. Vlada proizlazi iz povjerenja izabranih predstavnika građana te u svome radu odgovara Hrvatskom saboru kao nositelju zakonodavne vlasti. Sastav Hrvatskog sabora izravan je rezultat volje hrvatskih birača, izražene na parlamentarnim izborima održanim 11. rujna. Temeljem takve raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru te obavljenih konzultacija, Predsjednica Republike Hrvatske povjerila mi je mandat za sastavljanje Vlade 10. listopada.

Stoga mi je zadovoljstvo zastupnicima, u skladu s Ustavnim odredbama, predstaviti program i sastav 14. Vlade Republike Hrvatske te zatražiti povjerenje Hrvatskog sabora. Prije predstavljanja programa, želio bih zahvaliti prethodnoj Vladi, njezinim članovima te predsjedniku Vlade gospodine Oreškoviću u doprinosu koji su dali u razvoju Republike Hrvatske.

Dvadeset i pet godina nakon stjecanja samostalnosti i neovisnosti, možemo reći da smo zajedno, kao država i društvo, ostvarili mnoge uspjehe i značajno napredovali. Od države primateljice humanitarne pomoći zbog ratnih stradanja i agresije Miloševićevog režima, postali smo punopravna članica Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza. Istodobno, potpuno sam svjestan izazova s kojima se suočavamo.

 • Naše društvo suočeno je s dubokim strukturnim problemima.
 • Marljiv rad nije uvijek dovoljno priznat i društveno nagrađen.
 • Hrvatsko stanovnišvo ubrzano stari, a svake se godine rađa sve manje djece.
 • Globalna financijska i gospodarska kriza ostavila je negativne posljedice na sve dijelove hrvatskog gospodarstva.
 • Europska komisija je početkom 2016. Hrvatsku svrstala u kategoriju država članica s prekomjernim makroekonomskim neravnotežama, a Vijeće EU je 2014. pokrenulo korektivnu Proceduru prekomjernog proračunskog manjka.
 • Politička stabilnost zemlje je kroz proteklu godinu bila dovedena u pitanje.

Potrebna nam je nova vizija i pristup kako bismo, unatoč negativnim pokazateljima, osigurali prosperitetnu i uređenu državu jednakih mogućnosti. Svjestan sam koliko je izazovno unapređenja po pojedinim politikama. Međutim, uvjeren sam da uz jasnu viziju i zajedništvo možemo postići pozitivne promjene, pri čemu će od pomoći biti Ekonomski savjet te Strategija nacionalnog održivog razvoja koju će Vlada izraditi. Stoga mi dopustite da u glavnim crtama predstavim program Vlade Republike Hrvatske u mandatu 2016. – 2020.

Prije svega, želim istaknuti da će se u ostvarivanju dugoročnih programskih ciljeva, koji su detaljno izloženi u Programu, Vlada voditi najvišim vrednotama ustavnog poretka iz članka 3. Ustava. Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav – bit će u temelju svake naše politike. Obavljat ćemo izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom, a sve s ciljem osiguranja razvoja Republike Hrvatske te na dobrobit svih njezinih građana. Vlada će zajedno s partnerima predano raditi na uspostavi snažne i stabilne zakonodavne platforme koja će jamčiti pravnu sigurnost. Prepoznajući važnost vladavine prava i neovisnosti pravosuđa, kao pravnik posebnu pažnju ću posvetiti osiguravanju poštivanja tih načela u svim područjima rada Vlade.

Naš pristup će biti uključiv. Vlada će svoje aktivnosti provoditi koordinirano i u partnerskoj suradnji sa svim društvenim dionicima, prije svega socijalnim partnerima – poduzetnicima i sindikatima, kao i znanstvenom i sveučilišnom zajednicom te nevladinim organizacijama, promičući pri tome kulturu međusobnog dijaloga usmjerenu na stvaranje uključivog i tolerantnog društva. Bit ćemo Vlada koja sluša, Vlada koja zna prepoznati očekivanja i potrebe građana i poduzetnika, i Vlada koja zna uvesti promjene.

U skladu s time, gradit ćemo funkcionalnu, profesionalnu i dostupnu javnu upravu. Također, zalagat ćemo se za decentralizaciju nadležnosti na temelju načela supsidijarnosti. Ono što je moguće učinkovito rješavati na lokalnoj, odnosno županijskoj razini nema razloga rješavati na središnjoj razini. Županije je potrebno osnažiti kao nositelje regionalnog rasta i razvoja.

U četiri godine mandata, do 2020., četiri su temeljna cilja Vlade Republike Hrvatske:

 • ostvarivanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta
 • stvaranje novih i  kvalitetnih radnih mjesta
 • zaustavljanje iseljavanja i demografska obnova
 • društvena pravednost i solidarnost

Ostvarivanje održivog gospodarskog rasta bit će ključan prioritet rada 14. Vlade Republike Hrvatske. Stoga Program Vlade posebnu pozornost posvećuje definiranju mjera usmjerenih na gospodarski razvoj.

Program predviđa donošenje niza mjera koji će biti u funkciji povećanja životnog standarda hrvatskih građana, razvoja gospodarstva, poticanja proizvodnje te stvaranja novih radnih mjesta. Stvarat ćemo povoljno poslovno okruženje jer je poduzetništvo, a pogotovo mikro, malo i srednje, temelj gospodarskog rasta.

Zbog toga će se olakšati uvjeti poslovanja poduzetnicima i ulagačima te provesti cjelovita porezna reforma. Ona će obuhvatit sve segmente poreznog sustava, a posebno će biti usmjerena na pojednostavljenje sustava, širenje porezne baze i porezno rasterećenje građana i poduzetnika. Ciljevi reforme su stvaranje stabilnog, održivog, jednostavnog i konkurentnog poreznog sustava, kako bi se izbjegla pravna nesigurnost koja odvraća ulagače. Kroz daljnje smanjenje neporeznih davanja rasteretit će se građane i poduzetnike, što bi trebalo dati zamah i razvoju gospodarstva.

Predstavljanjem proračuna pokazat ćemo da Vlada nastavlja sa smanjivanjem proračunskog deficita i udjela javnog duga u BDP-u, kroz uravnoteženu fiskalnu konsolidaciju i generiranje rasta. Ujedno, nastavit ćemo  dijalog s Europskom komisijom u okviru Europskog semestra te s izradom kvalitetnih Nacionalnih programa reformi i konvergencije, kako bi se smanjio proračunski deficit, a jačala makroekonomska stabilnosti i konkurentnost. Takve mjere dovest će do smanjenja javnog duga, izlaska iz procedure prekomjernog deficita i povećanja kreditnog rejtinga.

Energetika je preduvjet razvoja ukupnog gospodarstva, a energetski sektor jedan je od važnijih područja za nove investicije. Zbog toga će se sektoru energetike posvetiti pažnja kakvu zaslužuje, što se vidi i iz novog institucionalnog ustrojstva Vlade u kojem energetika postaje ravnopravni dio jednog ministarstva. Tijekom ovog mandata, izradit ćemo Strategiju energetskog razvoja do 2050. godine koja će se temeljiti na sigurnosti opskrbe i konkurentnosti cijena energije, a sukladno Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine.

U sljedeće četiri godine, razvoj poljoprivrede trebao bi biti jedan od glavnih pokretača novog zapošljavanja, oporavka hrvatskog sela i slabije razvijenih dijelova Hrvatske. Ukupan broj zaposlenih u poljoprivredi od 2011. smanjen je za 100.000, a nama je cilj preokrenuti takve trendove. Stoga ćemo staviti u funkciju neiskorištena poljoprivredna zemljišta te osigurati kvalitetniju dodjelu sredstava za izravna plaćanja i ruralni razvoj iz proračuna EU. Gospodarsko oživljavanje hrvatskog sela pokazat će koliko smo kao Vlada uspjeli gospodarski razviti Hrvatsku. Naš je cilj puno korištenje potencijala Slavonije kao žitnice Hrvatske, mladi koji ostaju u ruralnim sredinama i tamo djeluju, snažniji izvoz poljoprivrednih proizvoda te domaća zdrava hrana po pristupačnim cijenama.

Usporedno s osiguranjem gospodarskog rasta i uravnoteživanjem javnih financija, provodit ćemo demografske politike koje bi zaustavile negativne trendove. Nepovoljna demografska kretanja u Hrvatskoj, koja imaju negativne učinke na tržište rada, mirovinski, zdravstveni i obrazovni sustav, kao i na uravnotežen razvoj svih dijelova Hrvatske predstavljaju jedan od najozbiljnijih izazova suvremenog hrvatskog društva. Novo Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, stoga, reflektira političke prioritete Programa Vlade na formiranju i provođenju najnaprednijih demografskih politika.

Najvrjedniji hrvatski potencijal oduvijek su bili ljudi te je obveza Vlade sačuvati i razvijati to bogatstvo. Vlada će, stoga, sveobuhvatnim mjerama aktivne populacijske politike poticati demografsku obnovu. Osobit napor uložit ćemo u zaštitu obitelji, kao temeljne jedinice hrvatskog društva. Kontinuirano ćemo štititi obitelj te provoditi politike koje pomažu usklađivanju rada i obiteljskog života.

Razvijat ćemo društvenu pravednost i solidarnost. Društvena pravednost očekivanje je hrvatskih građana i obveza je Vlade osigurati pomoć socijalno isključenima. Mirovinski, zdravstveni i socijalni sustav stoga moraju, uz nužnu konsolidaciju radi njihove dugoročne financijske održivosti, zadržati načelo solidarnosti te svoju zaštitnu funkciju. Našim građanima osigurat ćemo kvalitetan i solidaran zdravstveni sustav. Reformirat ćemo sustav socijalne skrbi kako bismo smanjili siromaštvo i zaštitili najosjetljivije društvene skupine.

Posebnu pozornost posvetit ćemo ravnomjernom razvoju svih krajeva Hrvatske. Sustavno ćemo djelovati u smjeru smanjenja regionalnih razlika, posebno izmjenom indeksa razvijenosti. Predložit ćemo donošenje novog Zakona o potpomognutim područjima i Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, a izradit ćemo posebne programe za gospodarski oporavak slabije razvijenih i ratom pogođenih područja, što je preduvjet za sprječavanje iseljavanja stanovništva i smanjenje negativnog demografskog trenda. Održiv razvoj brdsko-planinskih područja i otoka, s kojih u novu Vladi ulaze dva ministra, bit će cilj rada Vlade.

Obrazovanje je preduvjet razvoja ljudskih potencijala u Hrvatskoj, javno je dobro i nedvojbeno nacionalni prioritet. Obrazovanje i znanost u funkciji gospodarstva, uz inovacije i kreativnost, temelji su modernog i održivog razvoja. Nastavit ćemo s reformom sustava odgoja i obrazovanja – kurikularnom reformom – koja je naš apsolutni prioritet te veliki nacionalni projekt ključan za budućnost novih generacija. Mladima ovdje u Hrvatskoj moramo omogućiti da nakon završenog obrazovanja pronađu i pokreću svoje poslove. U središte reforme stavljamo razvoj svakog djeteta i učenika, osposobljavanje mladih i odraslih za cjeloživotno učenje te prilagođavanje promjenama u svim područjima života.

Naš je plan razviti moderni sustav dualnog obrazovanja i bolje povezati obrazovni proces s realnim potrebama tržišta rada, izraditi projekcije budućih potreba gospodarstva, a mlade osposobiti za znanja i vještine koja će ih pripremati za radna mjesta budućnosti. Kontinuirano ćemo povećavati izdvajanja iz proračuna za znanost i istraživanje. Poticat ćemo i financiranje znanstvenih projekata te obnovu i unaprjeđenje istraživačke infrastrukture iz europskih fondova. Cilj nam je podići izdvajanja za istraživanje i razvoj kako bi približili Hrvatsku razini ulaganjima, ali i tehnološke razvijenosti ostalih europskih država.

Cijenjeni zastupnici,

Hrvatski branitelji kao oni koji su najzaslužniji za to što danas živimo u slobodi i demokraciji, imat će puno uvažavanje Vlade Republike Hrvatske, što smo željeli naglasiti i promjenom naziva ministarstva u Ministarstvo hrvatskih branitelja. Naša Vlada će bezuvjetno promicati istinu o Domovinskom ratu kao oslobodilačkom i obrambenom ratu koji je temelj neovisne i slobodne države Hrvatske. Njegovat ćemo pozitivnu političku ostavštinu prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana. Donošenjem jedinstvenog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objedinit ćemo i poboljšati kvalitetu sveukupnih prava. Brinut ćemo o primjerenom životnom standardu hrvatskih branitelja i njihovoj pravnoj sigurnosti i izvan Republike Hrvatske, kao i osigurati da im država i naše društvo budu potpora u zapošljavanju i poduzetničkim inicijativama, stambenom zbrinjavanju, kvalitetnoj zdravstvenoj usluzi i obrazovanju.

Prepoznajemo prethodni i aktualni doprinos Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske gospodarskim, znanstvenim i kulturnim interesima, kao i obrani zemlje. Zbog toga ćemo raditi na njihovom povezivanju, produbljivanju veza s Hrvatskom te integraciji iseljene Hrvatske u hrvatski društveni i politički život.

Kad je riječ o sigurnosti, u okolnostima dramatično izmijenjenih sigurnosnih okolnosti, Hrvatskoj je važno uspostaviti sveobuhvatan, koordiniran i proaktivan pristup svih institucija hrvatske države radi smanjivanja ranjivosti društva. Suradnjom obavještajnih i sigurnosnih službi treba osigurati bolju zaštitu od mogućih terorističkih prijetnji i drugih sigurnosnih ugroza, a ulaganjem u opremanje i modernizaciju Oružanih snaga, kao i Policije, podići razinu sposobnosti.

Vlada Republike Hrvatske će u skladu s ustavnim ovlastima u području vođenja vanjske politike aktivno raditi na jačanju međunarodnog kredibiliteta Republike Hrvatske i njezine uloge u svijetu, u koordinaciji s Predsjednicom Republike. Kao osoba koja je svoju profesionalnu karijeru posvetila pristupanju Hrvatske u Europsku uniju, Vlada koju ću predvoditi angažiranije će koristiti prednosti članstva u EU, ali i NATO-a. Vanjsku politiku vodit ćemo u cilju ostvarivanja ključnih nacionalnih interesa. Europska budućnost Bosne i Hercegovine strateški je vanjskopolitički cilj Hrvatske. Briga o Hrvatima u BiH, kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu, te skrb o hrvatskim manjinama u ostalim zemljama bit će strateška zadaća Vlade.

Odlukom Vijeća Europske unije odlučeno je kako će Hrvatska preuzeti predsjedanje Vijećem od siječnja do lipnja 2020. godine, i Vlada Republike Hrvatske će se temeljito pripremiti za preuzimanje predsjedanja.

Za učinkovitu provedbu političke platforme sadržane u Programu Vlade ključni su stručni ljudi s profesionalnim i osobnim integritetom. Dopustite mi stoga da u skladu s člankom 110. Ustava predstavim članove Vlade, čiji životopisi su također dostavljeni.

[Pojedinačno predstavljanje članova Vlade sljedećim redoslijedom:

 • dr. sc. Martina Dalić za potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske i ministricu gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta
 • Davor Ivo Stier za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra vanjskih i europskih poslova
 • umirovljeni general bojnik Damir Krstičević za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane
 • dr. sc. Ivan Kovačić za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra uprave
 • Vlaho Orepić za ministra unutarnjih poslova
 • dr. sc. Zdravko Marić za ministra financija
 • Ante Šprlje za ministra pravosuđa
 • Tomislav Tolušić za ministra poljoprivrede
 • Gabrijela Žalac za ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • Lovro Kušćević za ministra graditeljstva i prostornog uređenja
 • dr. sc. Slaven Dobrović za ministra zaštite okoliša i energetike
 • Oleg Butković za ministra mora, prometa i infrastrukture
 • dr. sc. Tomislav Ćorić za ministra rada i mirovinskog sustava
 • dr. sc. Nina Obuljen Koržinek za ministricu kulture
 • Gari Cappelli za ministra turizma
 • prof. dr. sc. Pavo Barišić za ministra znanosti i obrazovanja
 • prof. dr. sc. Milan Kujundžić za ministra zdravstva
 • umirovljeni brigadni general Tomo Medved za ministra hrvatskih branitelja
 • dr. sc. Goran Marić za ministra u Vladi Republike Hrvatske
 • Nada Murganić za ministricu demografije, obitelji, mladih i socijalnih politika]

Vjerujem da će svaki od predloženih ministrica i ministara, kao i svi zajedno kao kolegijalno tijelo, buduća Vlada, raditi na ostvaranju ciljeve Programa Vlade Republike Hrvatske po pojedinim područjima i svojom stručnošću unaprijediti javne politike. Radi tog cilja, od svakoga ministra očekujem primjenu najviših profesionalnih standarda u radu unutar svog resora.

Rezultati određenih mjera možda neće biti vidljivi u kratkom roku. Međutim, potrebna nam je odlučnost i ustrajnost u povlačenju ispravnih poteza koji će srednjoročno i dugoročno učiniti Hrvatsku kvalitetnijom i uređenijom zemljom. Vlada koju predlažem je rezultat političke suradnje prije svega Hrvatske demokratske zajednice, naših predizbornih partnera, i MOST-a nezavisnih lista. Naši programi su u velikoj mjeri podudarni ili komplementarni, a temeljem detaljne analize pretočeni su u Program rada zajedničke Vlade.

Vladu će također podržati i zastupnici nacionalnih manjina, zastupnici HSS-a te Kluba zastupnika Reformista i Milana Bandića. Drago mi je što je svih osam predstavnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru dalo podršku novoj Vladi. Takva suradnja bit će zalog i jamstvo kvalitetne zaštite manjinskih i ljudskih prava u Hrvatskoj. Hrvatska će zadržati najviše europske standarde zaštite manjina, a Vlada će promovirati uvažavanje, suradnju i solidarnost s ciljem pune zaštite manjinskih prava. U prvih 60 dana Vlada će donijeti Operativne programe za pojedine nacionalne manjine, pri čemu će se provesti i revizija Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Neovisno o stranačkoj pripadnosti njezinih članova, Vlada koju ću voditi bit će vlada svih hrvatskih građana. Ostvarivanje zajedničkih nacionalnih i društvenih ciljeva mora biti ispred političkih i ideoloških razlika te će stoga Vlada provoditi politiku nacionalnog zajedništva. Promovirat ćemo odgovorno suočavanje s prošlošću i osudu svih nedemokratskih sustava koji su u Hrvatskoj kroz proteklo stoljeće prouzročili tragična stradanja, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Cilj rada Vlade Republike Hrvatske bit će usmjeren na nadilaženje društvenih podjela te pružanje zadovoljštine žrtvama svih totalitarizama.

Vjerujem da će Vlada imati kvalitetnu suradnju s Hrvatskim saborom. Želim naglasiti kako su Hrvatskoj u interesu konstruktivna kritika i argumentirana rasprava unutar Sabora, koja će dovesti do uspješnijih javnih politika. Ovom prilikom stoga želim pozvati sve parlamentarne stranke na konstruktivan rad i suradnju u radnim tijelima Sabora i na plenarnim sjednicama. Predstavnike političkih opcija koji dijele interes boljitka hrvatskih građana pozivam da iz svojih perspektiva i svojim aktivnim zalaganjem doprinesu radu nove hrvatske Vlade. Prema najvišim demokratskim standardima, uvjeravam Vas kako ću kao predsjednik Vlade svih hrvatskih građana razmotriti sve prijedloge usmjerene na dobrobit Hrvatske.

Braneći ostavštinu svog banskog rada, Ivan Mažuranić održao je u Saboru 13. prosinca 1886. znameniti govor kojim je izložio temeljne postavke svojeg djelovanja. Zaključio bih današnje predstavljanje Programa Vlade i sastava Vlade parafrazom njegovog govora koja najsažetije opisuje pristup preuzimanju upravljanja izvršne državne vlasti u sljedeće četiri godine. Svjestan razine odgovornosti i izazova koji su pred nama, vjerujem u Hrvatsku, vjerujem u njezinu prošlost, u njezinu sadašnjost i u njezinu budućnost.

Hvala Vam!

Teme